Mariska de jager interim manager

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtshandelingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer (freelancer) werkzaamheden en/of diensten verricht voor opdrachtgever.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.

Opdrachtgever: de partij waarmee de opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan, c.q. overweegt een overeenkomst aan te gaan.

2.

Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met een eigen bedrijfsvoering die buiten dienstbetrekking om een freelanceopdracht is aangegaan op verzoek van opdrachtgever en ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden verricht.

3.

Project:elk afgebakend project van opdrachtgever zelf of van een derde, in het kader waarvan opdrachtgever behoefte heeft (voor zichzelf dan voor derden) voor het verrichten van werkzaamheden.

4.

Freelanceopdracht: de schriftelijk en door opdrachtgever rechtsgeldig ondertekende opdracht welke zij met een freelancer sluit c.q. overweegt te sluiten, om buiten dienstbetrekking ten behoeve van opdrachtgever verworven, c.q. verwerven, opdrachten werkzaamheden te verrichten, c.q. te gaan verrichten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van opdrachtnemer, tenzij (op onderdelen) schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Voor zover voor de betreffende freelancer gedrags- of beroepscodes gelden, maken deze deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen volledig te zullen respecteren.

Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbieding en overeenkomsten

Een overeenkomst komt, na aanvaarding van het aanbod, eerste tot stand nadat opdrachtgever de gemaakte afspraken schriftelijk even bevestigd in een freelanceopdracht.

De strekking van de freelanceopdracht is het uitvoeren van werkzaamheden zoals gedefinieerd zijn in de opdrachtomschrijving van het project. De opgegeven aanvangsdatum en duur van het project worden expliciet in deze opdracht vermeld.

Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Als binnen een termijn van een maand de offerte niet geaccepteerd is, vervalt de offerte.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 5. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte

Om de uitvoering van de opdracht zo goed en zo veel mogelijk volgens tijdschema – zoals vermeld in de offerte – te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever alle documenten, informatie en gegevens die opdrachtnemer nodig heeft op de daartoe door haar aangegeven tijdstippen. Opdrachtnemer zal uiteindelijk bepalen of zij over alle benodigde informatie beschikt voor de uitvoering van de opdracht. Verder moet opdrachtnemer kunnen rekenen op tijdige beschikbaarheid van de bij haar werkzaamheden betrokken medewerkers van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, anders dan met schriftelijke instemming van opdrachtnemer.

Artikel 6. Inschakeling van derden

Het staat Opdrachtnemer steeds vrij derden in te schakelen voor het verrichten van (een gedeelte van) de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 7. Prijzen en prijswijzigingen

Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door opdrachtnemer opgegeven prijzen en tarieven exclusief BTW, alsmede exclusief verblijfkosten, drukwerkkosten, kosten voor noodzakelijk ondersteuningsmateriaal en andere opdrachtgebonden kosten. De te berekenen BTW en de voorgaande genoemde kosten kunnen afzonderlijk door opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

In de offerte wordt, afhankelijk van het project, door opdrachtnemer danwel een vaste prijs opgegeven, danwel een opgave van het geschatte aantal uren en het uur- en/of dagdeeltarief, alsmede de te maken kosten. Een aldus geschat aantal uren is gebaseerd op een globale verwachting ten aanzien van de aan het project te besteden tijd. In sommige gevallen kan worden overeengekomen dat facturering geschiedt op daadwerkelijk bestede uren. Indien dit van toepassing is, wordt dat nadrukkelijk vermeld in de offerte.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen steeds plaats te vinden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, of indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven: voor dat tijdstip. De betaling dient plaats te vinden zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van opdrachtnemer, onverminderd het eventuele recht van opdrachtgever op schadevergoeding ter zake.

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldatum is opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddelijk op te schorten danwel met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen. Opdrachtnemer behoudt in dit geval haar recht op volledige betaling van het geoffreerde bedrag.

De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan opdrachtnemer alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede

de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze in de rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste vijftien procent van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

Artikel 9. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en andere kostenvergoedingen kunnen worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en/of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Indien de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en andere kostenvergoedingen worden beïnvloed door enkel toedoen van de opdrachtgever danwel de beïnvloeding daarvan is gelegen in omstandigheden die voor risico van de opdrachtgever komen, aanvaardt de opdrachtgever dat de daarmee eventueel gepaard gaande (extra) kosten voor zijn rekening komen.

Artikel 10. Duur en beëindiging opdracht

De duur en beëindiging van de freelanceopdracht staat expliciet vermeld in de opdracht.

De opdrachtgever kan de freelanceopdracht enkel tussentijds opzeggen indien opdrachtnemer daartoe een gewichtige reden heeft gegeven en/of opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd te kennen heeft geeft dat opdrachtnemer de overeengekomen opdracht niet naar behoren kan uitvoeren, en opdrachtnemer niet geacht wordt binnen afzienbare tijd zijn functioneren alsnog op het door opdrachtgever gewenste peil te (kunnen) brengen, dan eindigt de overeenkomst van rechtwege tegen de datum waartegen de opdrachtgever de overeenkomst met opdrachtnemer opzegt.

Artikel 11. Auteursrecht en intellectueel eigendom

Het auteursrecht op rapporten, voorstellen/offertes, brochures, bedrijfsuitgaven, huisstijlen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van opdrachtnemer berust uitsluitend bij opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik in zijn organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Modellen, technieken, programma’s, cursusmaterialen en overige hulpmiddelen die zijn ontwikkeld en gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking hiervan kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

In geval van (tussentijdse) beëindiging van de opdracht, blijft het voorgaande van kracht. Het is aan de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door de opdrachtgever reeds eerder goedgekeurde of reeds in gebruik zijnd model, programma, ontwerp enzovoort, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 12. Overmacht

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van freelancer of derden ontslaat opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden.

In geval van overmacht zal opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen de tijd om de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht en de door opdrachtnemer gemaakte (on)kosten.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie en gegevens van elkaar jegens derden, tenzij opdrachtnemer op grond van de wet of op grond van de gedrags- of beroepscode verplicht is informatie aan derden te verschaffen.

Opdrachtnemer zal in het kader van een opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de

aanpak van opdrachtnemer, haar werkwijze en dergelijke, danwel haar rapportage(s) ter beschikking stellen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor enige schade anders dan die voortkomend uit tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, en dan uitsluitend voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen c.q. het uitvoeren van onderzoek in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een maand na constateren van de schade, doch in ieder geval binnen een jaar na beëindiging van de opdracht bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde danwel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geval van overeenkomsten met doorlooptijd langer dan zes maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden.

In geen geval zal de hier bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan 9.000 euro.

Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van a. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens van de opdrachtgever, of b. iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de hier bedoelde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de opdrachtgever – jegens opdrachtnemer zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Opdrachtnemer verplicht zich alle door opdrachtgever ter beschikking gestelde bedrijfs- of persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden, bijvoorbeeld tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Artikel 15. Reclames

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze had moeten

ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de

opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds verrichte betaling.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Haarlem, juni 2008